Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Goede zorg wordt beloond

Klankbordbijeenkomst Achmea

PW Magazine 29 / 30, jaar 2011 - 22-07-2011 | door KNMP
Recent heeft Achmea klankbordbijeenkomsten georganiseerd waarin samen met praktijkapothekers, de KNMP en de SFK de mogelijkheden zijn besproken om in 2012 wederom onderscheid in kwaliteit te maken en apothekers te stimuleren om naar de beste kwaliteit van zorg te streven. Ook kwam aan bod hoe die kwaliteit het beste inzichtelijk gemaakt kan worden.

Voor Achmea is kwaliteit een samenspel tussen de volgende elementen: certificering, klantervaring, service-aspecten en specifieke uitkomsten van de farmaceutische zorg gemeten in een ‘mandjesmodel’. Op basis van deze elementen is de intensieve relatie met de apothekers geëvalueerd. De klankbordgroepen vonden het positief dat Achmea met haar kwaliteitsbeleid continue verbeteringen in de zorg stimuleert en beloont. Wel is er behoefte aan een meer geleidelijk onderscheid in kwaliteit. Punten van aandacht zijn onder andere een tijdige communicatie door Achmea, het stimuleren van patiënten om mee te werken aan klanttevredenheidsonderzoeken, de meetmethode en de mogelijkheid voor apothekers om behaalde resultaten toe te kunnen lichten. Tenslotte is de wens geuit om voor de indicatoren wederom het mandjesmodel te gebruiken. Achmea zal deze aandachtspunten betrekken bij het ontwikkelen van de criteria voor de intensieve relatie 2012.

Mandjes voor 2012

Omdat het nog niet mogelijk is om procesindicatoren op te nemen in de mandjes, wordt het ‘mandjesmodel’ binnen de bestaande mogelijkheden verbeterd. Volgens de praktijkapothekers moet een ‘goede’ indicator aan de volgende eisen voldoen:

•          Meten van relevante aspecten

•          Voldoende aantal patiënten die in aanmerking komen voor het te meten aspect

•          Onderscheidend vermogen door voldoende spreiding

•          Voldoende verbeterpotentieel voor de gemiddelde apotheek

Tijdens de klankbordbijeenkomst bleek het niet eenvoudig om indicatoren te vinden die aan alle eisen voldoen. Vooral het vinden van geschikte indicatoren voor het meten van therapietrouw blijkt moeilijk. Daarom hebben de KNMP, de SFK en Achmea toegezegd te onderzoeken hoe groot de invloed van een wisselende patiëntenpopulatie is op de uitkomsten van diverse indicatoren.

Ten slotte werd gediscussieerd over de mogelijkheden voor nieuwe mandjes. Hiervoor zijn suggesties gedaan, die de KNMP verder uitwerkt. Tijdens een volgende klankbordbijeekomst bespreekt Achmea het voorstel voor de nieuwe mandjes en worden de onderwerpen en de te gebruiken rekenmethode voor de intensieve relaties bepaald.

Document acties

Back to top