Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

GDS-norm herzien

PW Magazine 46 / 47, jaar 2011 - 18-11-2011 | door Sin Ying Chuah
Steeds meer apotheken en zorginstellingen maken gebruik van het Geautomatiseerd geneesmiddelDistributieSysteem (GDS). GDS staat ook wel bekend als ‘baxteren’. Om de kwaliteit van dit proces te kunnen blijven waarborgen heeft de KNMP de beroepsnorm voor GDS herzien.

Bij GDS worden voor een individuele patiënt geneesmiddelen verpakt in eenheden per toedieningstijdstip. Dit proces verloopt meestal automatisch, waarbij de geneesmiddelen verpakt worden door een distributie- of verpakkingsmachine in een reeks zakjes per tijdstip. Het verpakken van geneesmiddelen in deze distributievorm vindt meestal plaats in apotheken die daarin gespecialiseerd zijn, de zogenaamde GDS-apotheken. Sommige lokale apotheken hebben zelf GDS-apparatuur, waarmee ze voor hun eigen patiënten en/of andere zorginstellingen geneesmiddelen verpakken.

Beroepsnorm

De vorige versie van de GDS-norm is in juni 2007 door het Hoofdbestuur van de KNMP vastgesteld als beroepsnorm. Deze norm is bedoeld voor elke apotheek die zelf het GDS-proces uitvoert. Ook staan hierin eisen opgenomen die bedoeld zijn voor de lokale apotheek die het baxteren uitbesteedt aan de GDS-apotheek.

Herziening

Om meerdere redenen was herziening van de GDS-norm noodzakelijk. De norm was opgesteld op basis van de inmiddels vervallen Wet op de Geneesmiddelenvoorziening en voldeed niet aan de eisen van de vigerende Geneesmiddelenwet. Daarnaast moest de norm in lijn worden gebracht met de norm voor central filling, welke is gepubliceerd in 2010. Ook moest het commentaar op de huidige GDS-norm worden verwerkt. De herziening is uitgevoerd in samenwerking met het platform GDS-bedrijven in de Farmacie, de NVZA en de KNMP Commissie Farmacie en Kwaliteit.

Naar aanleiding van het IGZ-rapport ‘Medicatieveiligheid voor kwetsbare groepen in de langdurige zorg en zorg thuis onvoldoende’ zijn een aantal nieuwe eisen opgesteld. Deze eisen hebben betrekking op het gemak van het openen van de GDS-verpakking, het meegeven van een medicatiedeellijst bij levering, het meegeven van een bijsluiter bij een eerste uitgifte en de identificeerbaarheid van de verpakte geneesmiddelen tot aan het moment van toediening.

Ook nieuw zijn de eisen aan het transport van de verpakte geneesmiddelen naar de ontvanger. Deze stellen de GDS-apotheek verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product tijdens het transport.

De meeste wijzigingen in de herziene GDS-norm hebben betrekking op het GDS-proces zelf, waarbij het optreden van kruiscontaminatie veel nadruk heeft gekregen.

Verder is in de herziene norm een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de taken die uitsluitend door de GDS-apotheek resp. lokale apotheek worden uitgevoerd en taken die toegekend kunnen worden aan één van beide partijen.

Indien u verantwoordelijk bent voor een GDS-apotheek, beoordeel dan of het GDS-proces nog voldoet aan de herziene GDS-norm. Neem zo nodig maatregelen om het proces aan te passen.

Indien u samenwerkt met een GDS-apotheek, controleer dan hoe de verdeling van taken en verantwoordelijkheden is geregeld en of dit in een contract is vastgelegd. Als er nog geen afspraken zijn gemaakt, regel dit dan samen.

Norm op KNMP-site

U kunt de herziene norm vinden op knmp.nl/organisatie-regelgeving/normen-en-richtlijnen/normen. De norm wordt beheerd door de KNMP en zal periodiek worden geëvalueerd en zo nodig herzien. Meer informatie over de herziening van de norm kunt u vinden in de LNA-mededeling ‘Herziening GDS-norm’ op de KNMP-Kennisbank.

Document acties

Back to top