Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2016 PW 25

PW25 - 23-06-2016 | door Reinier van Hest

Als het verdelingsvolume van een intraveneus toegediend geneesmiddel toeneemt, zoals bijvoorbeeld vaak gezien wordt bij kritisch zieke patiënten, dan zal de halfwaardetijd:

  1. a. toenemen
  2. b. afnemen
  3. c. gelijk blijven

Toelichting

Het juiste antwoord is: a. toenemen

De halfwaardetijd van een geneesmiddel hangt samen met de eliminatiesnelheidsconstante (ke) volgens de formule t1/2 = ln2 / ke. De ke is een eerste-orde snelheidsconstante en is een maat voor de snelheid waarmee de concentratie in het bloed afneemt. De ke wordt bepaald door de klaring (CL) en het verdelingsvolume (Vd) volgens de formule ke = CL / Vd. Een toegenomen Vd leidt tot een afgenomen ke en dus tot een toegenomen halfwaardetijd.

Document acties

gearchiveerd onder: Farmacokinetiek
Back to top