Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Constructief

PW Magazine 16, jaar 2011 - 26-04-2011 | door Rob Sebes
column

Tijdens een lange commissievergadering van de Tweede Kamer met VWS-minister Edith Schippers gebeurt het. Het is tot op heden een technisch debat geweest over de invoering van prestatiebekostiging in ziekenhuizen en in de farmacie. Ik ben wakker gebleven, maar makkelijk was dat bepaald niet.

Wanneer Kamerleden van de oppositie de bewindsvrouw verwijten dat het in 2012 een zooitje dreigt te worden, verwijst Schippers naar een recente brief van de KNMP. Hieruit blijkt volgens haar dat de KNMP zeer constructief met zorgverzekeraars aan de slag is gegaan met een pilot. Deze pilot moet onder meer opleveren of de prestatie­beschrijvingen van de Nederlandse Zorg­autoriteit de apotheker in staat stellen om verantwoorde farmaceutische zorg volgens de richtlijnen van de KNMP te leveren en deze zorg ook te declareren en vergoed te krijgen.

Het past in de aanpak van de KNMP om de opmaat naar 2012 positief te benaderen. Maar niet kritiekloos. Richting Kamer en ministerie maken we duidelijk dat er weliswaar een soort vrije markt in de farmacie zit aan te komen, maar dat de wetgeving niet of nauwelijks wordt aangepast. Dit betekent dat er een spanningsveld kan ontstaan.

Rond ditzelfde Kamerdebat komt een brief van de minister waarin staat dat industrie­apothekers hun titel ‘apotheker’ gewoon mogen blijven voeren. Resultaat van een stevige actie van de KNMP en de NIA, de vereniging van industrieapothekers.

Maar we blijven met beide voeten op aarde. Het EPD is in de Senaat gesneuveld en we voeren druk overleg met andere zorgkoepels en het ministerie van VWS. Ook de Tweede Kamer komt weer in beeld. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Document acties

Reacties

Anoniem
27-04-2011 20:58
zegt:

In reactie de brief van de Minister. Een bijzonder constructieve bijdrage voor het instandhouden van een hoogwaardige farmaceutische zorg in dit land. De KNMP wordt beloond voor de inspanningen.

Datum 27 april 2011

Betreft Verwijdering lage ziektelast uit het pakket
Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
www.rijksoverheid.nl
Kenmerk
Z-U-3060190
Bijlage(n)
2
Uw brief
1 april 2011
Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.

Geachte voorzitter,

Op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport zend ik u een afschrift van mijn brief d.d. 7 maart 2011 aan het College voor zorgverzekeringen (CVZ) met het verzoek om een uitvoeringstoets te maken inzake stringent pakketbeheer, respectievelijk lage-ziektelastbenadering (Z/VU-3052198).

Volledigheidshalve is ook bijgevoegd de brief d.d. 18 januari 2011 waarin het CVZ is verzocht voorstellen uit te brengen, ter invulling van de afspraken uit het Regeerakkoord inzake stringent pakketbeheer in 2012 (Z/VU-3045320).

Hoogachtend,

de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mw. drs. E.I. Schippers

====

De bezuinigingen gaan gewoon door. 1.3 miljard euro wordt zo overgeheveld van de basisverzekering naar de aanvullende verzekeringen. De aangewezen middelen en aandoeningen zijn zeer ruim.

Wat zijn de gevolgen van deze ingreep op de farmaceutische zorg in dit land, op de ketenzorg en op de 10 resterende prestaties?

Anoniem
27-04-2011 22:05
zegt:

TEGENVALLERS RIJK NU AL 2,3 MILJARD
De tegenvallers bij het Rijk blijven maar oplopen, zeggen bronnen die meer weten over de Voorjaarsnota. De teller staat nu op 2,3 miljard en dat stijgt de komende vier jaar naar 3,5 miljard.

Minister De Jager (Financiën) praat met de fractievoorzitters van de partijen over de manier waarop de tegenvallers in de begroting opgevangen worden. Daarvoor zijn een aantal opties.
Zo kan het zorgpakket verkleind worden of kunnen het eigen risico of de premies verhoogd worden. Er moet snel een besluit genomen worden. De Voorjaarsnota moet voor 1 juni af zijn.

De vraag is intussen of Jan zonder apotheek zich apotheker mag blijven noemen.
“Stel dat u bij mij in de apotheek, komt, dat kan niet want ik heb geen apotheek”.

--

"Rond ditzelfde Kamerdebat komt een brief van de minister waarin staat dat industrie­apothekers hun titel ‘apotheker’ gewoon mogen blijven voeren. Resultaat van een stevige actie van de KNMP en de NIA, de vereniging van industrieapothekers."

Anoniem
30-04-2011 01:03
zegt:

Over een constructieve instelling gesproken. De KNMP laat weer eens zien hoe constructief zij zelf is als het erop aan komt:

"In de laatste PW laat de KNMP zich weer eens van haar sterkste kant zien: op de vraag waarom de KNMP de reuring rondom antibiotica gebruik in de veesector niet aangrijpt om de apotheker als leverancier van diergeneesmiddelen te profileren laat de woordvoerder van de KNMP, lennart samelink weten dat de KNMP er geen tijd voor heeft, dat diergeneesmiddelen een andere tak van sport is, dat een kip anders reageert dan een paard op antibiotica, dat er in plattelandsgebieden te weinig apotheken zijn en dat de KNMP te weinig kansen ziet in deze sector om de ingewikkelde materie over te nemen. Salemink geeft aan dat de KNMP de handen vol heeft aan haar huidige takenpakket. "we richten ons vooral op de profilering van apothekers in de eerstelijnszorg".

Laat deze tekst van de KNMP op uw doordringen.

KNMP kan zich bij uitstek profileren als behartiger van de volksgezondheid door ook de diergeneesmiddelen naar zich toe te trekken. Per 2012 vrije prijzen. Iedere apotheek wordt beloond voor de eigen prestatie in de eigen "markt' omgeving. In plattelandsgebieden is er voor ondernemende apotheken ruimte om zich te profileren als dierengeneesmiddelenleverancier. Terugdringen van het overgebruik aan middelen, met name 3 en 4de generatie chinolonen en cefalosporinen is bij uitstek een taak voor de apotheker. Waar heeft de KNMP haar verstand zitten? De Nederlandse samenleving loopt al jaren gevaar door overgebruik van antibiotica: boeren spuiten hun stallen preventief schoon met 4de generatie cefalosporinen! Van de zotte en de KNMP vindt dat nog goed ook. Drukdrukdruk met eerstelijnszorg? Ketenzorg? Aanbestedingen? Vrije prijzen?

Transparantie in kwaliteit zegt de KNMP: vraag 1: lidmaatschap van de KNMP is een kwaliteitskenmerk. Gezien de insteek van de KNMP inzake overname en behartiging van dierengeneesmiddelen mag dat nu zeer worden betwijfeld.

Eind 19de eeuw heeft de KNMP de drogisterij waren afgestoten. Nu laat zij de kans lopen orde op zaken te stellen in de veesector. Over innovatie gesproken.
Negatieve instelling van de KNMP blijft verbazen.

In Denemarken zijn openbare apotheken leveranciers van humane en dierengeneesmiddelen. Niet alle apotheken leveren dierengeneesmiddelen. De KNMP doet er goed aan op haar standpunt terug te komen en eens een studie reis af te leggen naar Denemarken hoe e.a. op te pakken.

En snel.

Back to top