Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Sections

Docent (tenure track) of hoofddocent Farmaceutische zorg

Universiteit Gent

De Universiteit Gent biedt een voltijds ambt van docent (tenure track) of hoofddocent in het vakgebied Farmaceutische zorg: op evidentie gebaseerd rationeel geneesmiddelengebruik.

Over de UGent

De Universiteit Gent is een van de belangrijkste onderwijs- en onderzoeksinstellingen in de Lage Landen. Meer dan 9.000 medewerkers en 41.000 studenten maken dagelijks het motto "Durf Denken" waar. Kwaliteitsvol onderwijs, internationaal gewaardeerd onderzoek en een pluralistische maatschappelijke verantwoordelijkheid kenmerken de missie van de UGent. In het kader van haar verdere academische uitbouw plant de faculteit Farmaceutische Wetenschappen van de UGent de aanwerving van:

 • een voltijds, eventueel deeltijds (min. 80% ) ambt van docent in het Tenure Track stelsel / hoofddocent;
 • in het vakgebied "Farmaceutische zorg: op evidentie gebaseerd rationeel geneesmiddelengebruik";
 • in de vakgroep Bioanalyse (FW03).

Opdracht

Het betreft een opdracht omvattend academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke/maatschappelijke dienstverlening. Betrokkene zal functioneren binnen de grotere groep die zich in de faculteit Farmaceutische Wetenschappen toespitst op de uitbouw van de Farmaceutische Zorg, in zowel het onderwijs als het onderzoek. Als de positie in een parttime stelsel opgenomen wordt, combineert de kandidaat deze positie met een klinisch-farmaceutische positie, bij voorkeur in een ziekenhuisomgeving.

Academisch onderwijs

U getuigt van een generalistische visie op de klinische aspecten van het apothekersberoep en stelt deze in dienst van de verdere uitbouw van het onderwijs in de farmaceutische zorg.

Wetenschappelijk onderzoek

U bouwt een eigen onderzoekslijn uit in het bovenvermeld vakgebied, complementair aan het onderzoek dat loopt binnen de faculteit in het domein van de farmaceutische zorg in de eerste lijn.

Wetenschappelijke dienstverlening

U werkt mee aan de interne en externe dienstverlening van de vakgroep Bioanalyse.

Profiel

Kennis/ervaring

 • Hoogstaand wetenschappelijk onderzoek hebben verricht in het vakgebied van de "Farmaceutische zorg: op evidentie gebaseerd rationeel geneesmiddelengebruik", gestaafd door recente publicaties in nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften die een ruime verspreiding kennen en die een beroep doen op deskundigen voor de beoordeling van de ingezonden manuscripten;
 • Getuigen van een generalistische kijk op de klinische aspecten en de toekomstgerichte evolutie van het apothekersberoep, alsook op geneesmiddelengebruik in de gezondheidszorg;
 • (Co)promotorschap van onderzoeksprojecten en doctoraatsproefschriften en/of het leiden van scripties en doctoraatsproefschriften strekt tot aanbeveling;
 • Positief geëvalueerde ervaring met verstrekt en/of georganiseerd onderwijs op academisch niveau hebben strekt tot aanbeveling; 
 • Onderwijsprofessionalisering strekt tot aanbeveling;
 • Over de capaciteit beschikken om te werken binnen een team van academische lesgevers en om onderzoeksresultaten te integreren in het onderwijs;
 • Ervaring hebben in het opzetten en uitvoeren van onderzoeksprojecten in het betrokken vakgebied en het verwerven van de nodige fondsen ter verwezenlijking daarvan;
 • Internationale mobiliteit o.m. door onderzoekverblijven in onderzoeksinstellingen extern aan de instelling waaraan de hoogste academische graad werd behaald strekt tot aanbeveling.

Vaardigheden/attitudes

 • Over de nodige inhoudelijke, didactische, organisatorische en communicatieve vaardigheden beschikken om academisch onderwijs te verzorgen in de Farmaceutische Wetenschappen
 • In staat zijn om hoogstaand academisch onderzoek uit te voeren binnen een interdisciplinaire context en om een onderzoeksteam te adviseren en te begeleiden;
 • In staat zijn een realistisch, wetenschappelijk uitdagend en maatschappelijk relevant onderzoeksplan voor te leggen dat complementair is aan de huidige onderzoeksactiviteiten van de faculteit binnen het vakgebied van de farmaceutische zorg in de eerste lijn (zie http://www.ugent.be/fw/nl/onderzoek/bioanalyse/farmzorg);
 • Beschikken over de vereiste sociale vaardigheden, communicatievaardigheden, flexibiliteit en kritische geest om in een multidisciplinair team geconcerteerd onderzoek te verrichten.

Toelatingsvoorwaarden

 • Houder zijn van het diploma van master in de Farmaceutische Zorg of master in de Geneesmiddelenontwikkeling of van een gelijkwaardig erkend diploma, van de beroepstitel van apotheker en van een doctoraat op proefschrift in de Farmaceutische of Medische Wetenschappen (of aanverwant);
 • Op datum van ingang over minstens twee jaar postdoctorale ervaring beschikken in het vakgebied  ‘Farmaceutische zorg: op evidentie gebaseerd rationeel geneesmiddelengebruik’.

Aanstellingsinformatie

Afhankelijk van het specifieke profiel van de geselecteerde kandidaat wordt de graad van docent (tenure track) of hoofddocent toegekend. Dit wordt beslist door het Universiteitsbestuur op voordracht van de Faculteitsraad.
In het geval de aanstelling in de aanvangsgraad van docent - tenure track geschiedt, bieden we u een aanstelling in tijdelijk dienstverband in een Tenure Trackstelsel voor een termijn van vijf jaar. Bij gunstige beoordeling door het universiteitsbestuur wordt het mandaat omgezet in een vaste benoeming in de graad van hoofddocent.

Indien u reeds een  betrekking als ZAP-lid of een gelijkwaardige functie in een andere universiteit of instelling voor onderzoek uitoefent, kan u onmiddellijk worden benoemd in de graad van docent, onverminderd de mogelijkheid die geboden wordt voor een tijdelijke aanstelling in artikel V.28 van de Codex Hoger Onderwijs.

Een voltijds ambt in de aanvangsgraad van hoofddocent geeft in principe aanleiding tot een benoeming in vast dienstverband, onverminderd de mogelijkheid die geboden wordt voor een tijdelijke aanstelling in artikel 91 van het universiteitendecreet.

Een deeltijds ambt (≥50%) in de graad van hoofddocent geeft aanleiding tot een benoeming, onverminderd de mogelijkheid die geboden wordt voor een tijdelijke aanstelling in artikel 91 van het universiteitendecreet; een deeltijdse opdracht van een bepaalde graad van het zelfstandig academisch personeel kan in dezelfde universiteit niet gecombineerd worden met een deeltijdse opdracht van een andere graad van het zelfstandig academisch personeel.
De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 1 oktober 2017

Ons aanbod

De UGent engageert zich om nieuwe ZAP-leden passend te onthalen en voldoende begeleiding aan te bieden. De bestuurstaal aan de Universiteit Gent is het Nederlands. De basis docententraining en opleidingen ‘Nederlands’ en ‘Engels’ voor anderstalige professoren zijn slechts een greep uit ons breed opleidings- en vormingsaanbod. Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen zoals een fietsvergoeding, terugbetaling abonnement openbaar vervoer woon-werkverkeer, kinderopvang, een ruim sportaanbod,  ecocheques,… Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen kan u vinden op onze website.

UGent zet ook in op het onthaal van internationale ZAP. UGent biedt diverse huisvestingsmogelijkheden,  een verhuisvergoeding, de International School voor schoolgaande kinderen (korting op het inschrijvingsgeld),  ondersteuning bij registratie bij Stad Gent, ondersteuning bij de procedure voor gezinshereniging en andere administratieve aangelegenheden die verband houden met een verhuis naar Gent. Meer info vindt u op www.ugent.be/en/living en  www.ugent.be/en/staff

Gender en diversiteit

De Universiteit Gent voert een gelijke kansenbeleid en moedigt iedereen aan te solliciteren. UGent streeft tevens naar een genderbalans. Kandidaturen van vrouwen zijn daarom bijzonder welkom.

Selectieprocedure

Na de uiterste inschrijvingsdatum worden alle ingekomen kandidaturen overgemaakt aan de facultaire beoordelingscommissie die voor deze vacature werd samengesteld. Deze commissie zal de kandidaturen in eerste instantie beoordelen op dossier. De commissie toetst hierbij alle elementen van het sollicitatiedossier af aan de voor de functie vereiste expertise op het vlak van onderwijs, onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening. Op basis van deze afweging wordt een ‘shortlist’ van relevante kandidaten opgemaakt die voor verdere selectie (interview, eventueel presentatie of proefles,… ) zullen worden uitgenodigd. Hierna maakt de beoordelingscommissie een rangschikking op van de geschikte kandidaten en legt deze ter advies voor aan de faculteitsraad. Het advies van de faculteitsraad zal aan het Universiteitsbestuur voor goedkeuring worden voorgedragen.

Kandidaten wordt gevraagd hun 5 academische verwezenlijkingen met de meeste impact verder toe te lichten. Zo kan de kandidaat naast wetenschappelijke publicaties, ook verdiensten voorleggen als kennisoverdracht door wetenschapsvulgarisatie, maatschappelijke valorisatie, public awareness, seminaries of presentaties op conferenties. Deze competenties worden meegewogen in de beoordeling van de kandidaten.

De beoordeling van de gevraagde internationale mobiliteit is breed en gebeurt mede vanuit genderperspectief waarbij naast lange verblijven in het buitenland ook andere vormen van internationalisering worden in rekening gebracht.

Zwangerschapsverlof, langdurig ziekteverlof, ouderschapsverlof, zorgverlof of andere afwezigheden worden in rekening gebracht bij het beoordelen van de beschikbare tijd voor het realiseren van wetenschappelijke output. 

Solliciteren

Sollicitaties dienen uiterlijk 27 april 2017 om 23u59 (CET) per e-mail verzonden te worden aan solliciterenzap@ugent.be.

Als bijlage moeten volgende documenten aanwezig zijn:

 • sollicitatiebrief
 • het sollicitatieformulier voor ZAP
 • een visietekst van de kandidaat betreffende toekomstgericht academisch onderwijs in het domein van de farmaceutische zorg (maximaal 2 pagina’s), in het Engels
 • een uiteenzetting van de door de kandidaat vooropgestelde, complementaire  wetenschappelijke onderzoeklijn (maximaal vier bladzijden), in het Engels
 • de bekwaamheidsbewijzen (onder meer afschriften van de diploma's)

Gelieve alle documenten samengevoegd als één PDF bijlage te versturen en het referentienummer 20170217 farmaceutische zorg te vermelden in het onderwerp van uw email.

De kandidaat ontvangt een e-mail bij goede ontvangst van de sollicitatie.

Let op:  Applicaties na de deadline worden niet aanvaard.

Meer informatie

Nadere informatie in verband met dit ambt en de inpassing ervan in de strategische krachtlijnen van de vakgroep  kunnen verkregen worden bij prof. Koen Boussery, diensthoofd Eenheid Farmaceutische Zorg, (tel. +32(0)9 264 81 10 of e‑mail: Koen.Boussery@ugent.be). Prof. Boussery is tevens het aanspreekpunt om de complementariteit van de voorgestelde onderzoekslijn te  bespreken en/of inhoudelijk meer informatie te bekomen over de lopende onderzoekslijn farmaceutische zorg in de eerste lijn.

Document acties

Back to top